Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > VI ФОРУМ «БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА» 2019, ИБЕ БАН, 17 ОКТОМВРИ 2019, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

VI ФОРУМ «БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА» 2019, ИБЕ БАН, 17 ОКТОМВРИ 2019, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

VI ФОРУМ «БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА» 2019
«ГРАМАТИЧНИТЕ СИСТЕМИ В СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ»
ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»
 ИБЕ БАН «ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН»
17 ОКТОМВРИ 2019, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
14 ДОКЛАДА 

 

Ключови думи: българска граматика, граматична категория, триелемента граматична система, турски заемки в български език, Балкански езиков съюз, Европейски езиков съюз, Балан, машинен превод, формална граматика, компютърна лингвистика    
На 17 октомври 2019 г. се състоя VI Форум «Българска граматика», организиран от Югозападния университет «Неофит Рилски» и Института за български език «Проф. Л. Андрейчин» при Българската академия на науките. Форумът се проведе в  Големия салон на ИБЕ при БАН.
Форумът бе открит от доц. Борислав Попов (ЮЗУ «Неофит Рилски») и  проф. Светла Коева, директор на ИБЕ.
Бяха изнесени 14 доклада, като докладчиците представиха следните научни институции: ИБЕ при БАН, г. София; ЮЗУ «Неофит Рилски», г. Благоевград; Великотърновския университет «Св.св. Кирил и Методий», г. Велико Търново; Софийски университет «Св. Климент Охридски», г. София; Пловдивския университет «Паисий Хилендарски», г. Пловдив.  
В пленарната сесия с председател доц. Борислав Попов своите доклади представиха чл.-кор. проф. Стоян Буров Зависимост и йерархия между граматичните системи»), проф. Стефана Димитрова Разбирането за категория като важен фактор за развитието на лингвистичните парадигми»), доц. Борислав ПоповТриелементен структурен модел в индоевропейските граматични системи като проекция на митологичните представи и на човешкото познание за света»), проф. Максим Стаменов Две хипотези за характера и резултатите от взаимодействието на граматичните системи в Балканския езиков съюз»)и проф. Лилия ИлиеваБългарската граматика през ситото на книжовния език и Европейският езиков съюз (SAE)»).
В доклада на проф. Буров бяха коментирани  руските школи на А.В. Бондарко и В. Храковский, а също така трудовете на Robert M. Dixon, английски и австралийски лингвист, и Аlexandra Aikenvald – руска и австралийска лингвистка  (James Cook University, Australia) по въпроса за взаимозависимостта на граматичните системи. В доклада си проф. Буров анализира българската семантико-прагматична система «определеност/неопределеност, род и число». Проф. Димитрова направи хронологичен преглед на появата и развитието на граматичната категория, като започна от схемата на Аристотел. Интерес предизвика докладът на доц. Попов относно триелементната система на граматичните системи на лицето, числото, рода, залога и др., трактувана като огледало на света. В своя доклад проф. Стаменов разгледа заемките от турски език като балканизми, характерни за БЕС. Беше представена класификацията на турцизмите на видния български езиковед-славист, диалектолог и палеограф Беньо Цонев (1863 – 1926). Проф. Стаменов изтъкна влиянието на заемките от османски турски («неменливите думи и възклици», както ги нарича акад. Цонев) върху развитието на аналитизма в български език. В своя доклад проф. Илиева разгледа в съпоставителен план Балканския езиков съюз (БЕС), Евразийския езиков съюз и Европейския езиков съюз (SAE), изтъквайки приноса на българския филолог-славист и дипломат на Руската империя Константин Петкович (1824 – 1898) за изследването на балканските езици. Проф. Илиева изтъкна мястото на българския език в рамките на Standard Average European (SAE) с основател Бенжамин Уорф (1939), като анализира 12 особености на SAE, определени от Мартин Хаспелмат (Haspelmath 1998, 2001). След изслушаните пет пленарни доклада последва оживена дискусионна сесия, в която взеха участие проф. Р. Ницолова, доц. П. Бъркалова и др.
Във втората сесия с председател проф. Светла Коева бяха прочетени четири доклада.  Проф. Красимира Алексова представи доклада си  «Типология на взаимоотношенията между граматическите категории в българския език»,в който беше анализирана Петербургската типологическа школа (В.С. Храковский, И.А. Мельчук), а така също се коментираха трудовете на проф. Руселина Ницолова, Георги Герджиков и др. Проф. Алексова представи типологическа класификация на граматическите категории в българския език. С интерес бяха изслушани докладите на доц. Радослав Цонев Някои начини за изразяване на абсолютната превъзходна степен в българските интернет форуми»), гл.ас. Енчо Тилев (« Категориалните и некатегориалните значения като конституиращи елементи на езиковата система») и гл.ас. Биляна ТодороваСъществителното име в ролята на предпоставено несъгласувано определение в съвременната речева практика»).Последва дискусионна сесия, в която взе участие проф С. Буров и др.
В третата сесия с председател проф. Светла Коева бяха представени докладите на доц. Христо Стаменов ( «Акцентно изтъкване на членната морфема») и на доц. Петя БъркаловаОт най-близкия род към видовата характеристика»). По случай 160-годишнината от рождението и 60-годишнината от кончината на акад. Александър Теодоров-Балан, първия ректор на Софийския университет, доц.Катя Чаралозова представи своя доклад «Категорията определеност / неопределеност в „Нова българска граматика“ на Ал. Теодоров-Балан». Проф. Йовка Тишева изнесе доклад  «За Балан, за културата на речта и духа на езика».
Форумът завърши с  доклада доц. Цветомира Венкова «От машинен превод към формална граматика», в който бе направен преглед на появата и развитието на машинния превод в света (от основите на трансформативната граматика на Н. Чомски – 1957 и основаването на ALPAC – САЩ, 1966, до прехода от машинен превод към формална граматика в СССР – О. Кулагина, В.А. Звегинцев, С.К. Шаумян и др.) и в България (акад. Любомир Илиев – пионер на българската изчислителна техника и информатика, Мирослав Янакиев, Александър Людсканов, Алберт Кошелев, ст.н.с. Йордан Пенчев – създател на българската школа по формална граматика и компютърна лингвистика).
В заключителната дискусионна сесия взеха участие проф. С. Димитрова, проф. Р. Ницолова, проф. С. Буров и др.
При закриването на Форума за резултатите и перспективите се изказаха доц. Б. Попов, проф. С. Коева и проф. С. Буров. Беше отбелязано високото научно ниво на докладите, съпроводени с интересни коментари и ценни мнения относно граматичните системи в синхрония и диахрония.
Седмият форум «Българска граматика», който  ще се състои през следващата 2020 г., ще бъде оргнизиран от ИБЕ при БАН съвместно с Великотърновския университет «Св.св. Кирил и Методий».    
Top