Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > Международна научна конференция “Българистиката по света. Филологията у дома”, Благоевград, 26-27 октомври 2018 г.

Международна научна конференция “Българистиката по света. Филологията у дома”, Благоевград, 26-27 октомври 2018 г.

На 26 – 27 октомври 2018 г. в Благоевград бе проведена Международната научна конференция «Българистиката по света, филологията у дома», организирана от Югозападния Университет «Неофит Рилски». В конференцията взеха участие 90 специалиста от България, Белгия, Гърция, Италия, Полша, Словакия и Чехия. Задочното участие бе представено от  11 доклада от България, Китай, Словакия, Сърбия и Украйна.
На 26 октомври след тържественото откриване в Заседателната дала на ЮЗУ «Неофит Рилски» бяха зачетени пленарните доклади на М. Добрикова (Братиславски Университет «Ян Амос Коменски»), М. Данова (СУ «Кл. Охридски») и Р. Детрез (Университет в Гент – Белгия). Пленарният доклад на М. Добрикова бе посветен на българистиката в Братиславския Университет, М. Данова в своя пленарен доклад разгледа характерните осоебности на съвременната филология, Р. Детрез запозна аудиторията с приноса към (старо)българистиката на холандския езиковед и славист Николас ван Вейк.
След пленарната сесия започнаха заседанията на следните панели: «Преподаването на български език и култура зад граница», «Филологията в европейския културен обмен»,«Българският език в мултикултурна среда – политики, парадигми, методики», «Филологията у дома: предизвикателствата днес».

Работата на панела «Преподаването на български език и култура зад граница» започна със заседание с водещ Е.Крейчова, в което взеха участие: Е. Крейчова, П. Крейчи от Масариковия Университет от Бърно, които запознаха аудиторията с българистиката в Бърно; К. Рикев (видео) разгледа историята на академичното изучаване на балканските литератури в Университета «Мария Кюри-Склодовска» в Люблин; М. Младенова от ЮЗУ «Неофит Рилски» представи българистиката в Централна Европа, Н. Аретов (ИЛ–БАН) коментира новата българска литераутра отвъд Калотина; Т. Стоянова разказа за българистиката в Университета на Македония в Солун; Д. Иванова от СУ «К. Охридски» представи «двете първи дами на словашката българистика» – Мария Добрикова и Мария Кошкова.  В следващото поднаправление «Литературознание» с водещ М. Панайотова бяха изслушани докладите на С. Георгиева, М. Костова-Панайотова и П. Филипов/ Д. Гергинов –  ЮЗУ «Неофит Рилски». С. Георгиева говори за класическата филология в България, М. Панайотова представи доклада си «Приоритетите на приоритета», а П. Филипов разгледа «несвободния» XIX век на руската литература. В рамките на поднаправлението «Езикознание» с водещ А. Стоилов доклади изнесоха Й. Тишева, М. Йорданова/ Д. Веселинов, К.Алексова – СУ «К. Охридски», С. Коева (ИБЕ – БАН), А. Стоилов ( ЮЗУ «Неофит Рилски»). Докладите на Й. Тишева и С. Коева бяха посветени на проблемите на българския синтаксис; К. Алексова представи анкетно проучване на косвените евиденциали и степените на достоверност в български език; Д. Веселинов запозна аудиторията с етнофразеологизмите в български език с корена турк-;  А. Стоянов коментира правописните реформи от 1945 г. и тяхната политическа цел.

В работата на панела «Филологията в европейския кулутурен обмeн» с водеща Б. Илиева бе представен интересният доклад  за мисионерското дело на Св. Методий от К. Нихоритис (Университет на Македония, Солун) и др. ; в рамките на панела  «Българският език в мултикултурна среда – политики, парадигми, методики»  К. Исса  (УАСГ) запозна аудиторията с «отродяването» на българските емигранти от Австрия до Австралия и др. Панелът «Филологията у дома: предизвикателствата днес» с водещ Е. Николова бе представен с докладите на М. Джонова (СУ «К. Охридски») относно въпросите на българската граматика, С Арсениев (УНСС) за новаторството на Кира Пехливанова в методиката на преподаване на руски език и др.
На 26 октомври беше проведена Кръгла маса «Българските лекторати: проблеми и перспективи» с водещ г-жа Деница Сачева – МОН.  По-късно бе проведено  представяне на изданията на Филологическия факултет на ЮЗУ «Неофит Рилски» – реферираните списания  «Езиков свят» и «Балканистичен форум». Вечерта, на 26 октомври, се състоя коктейл за участиниците в конференцията.
На 27 октомври  в рамките на панела «Преподаването на български език и култура зад граница» с водещ С. Стоянов бяха изслушани докладите на К. Симеонова (ИБЕ – БАН); С. Стоянов,  М. Огнянов – ЮЗУ «Неофит Рилски» и др. Докладът на К. Симеонова бе посветен на българистиката в съвременна Русия. Продължи работата в   панела  «Филологията в европейския културен обмен» с водещ Т. Фед  (НБУ), която запозна аудиторията с проекта на НБУ «Българистика в Московския държавен лингвистичен университет». В панела «История на филологическата наука» с водещи П. Петков, Л. Ненова    се представиха с доклади П. Петков (СУ «Кл. Охридски»), М. Абаджиева  и В. Стойкова – ИБЕ – БАН, Д. Лесневска (УНСС), Н. Ивова (ЮЗУ «Неофит Рилски»). Д. Лесневска запозна аудиторията с постиженията и перспективите на българската славистична компаративистика върху материали от Международните сивпозиуми под егидата на МАПРЯЛ, провеждани във Великотърновския университет «Св.Св. Кирил и Методий», Н. Ивова направи преглед на езиковедските търсения на Христо Поп Стоилов.
На официалното закриване на конференциата се отчетоха резултатите от проведената конференция. Бе направен обстоен преглед на състоянието на българистиката у нас и в чужбина, бяха обсъдени актуални проблеми в областта на езикознанието, литературознанието, културологията и социолингвистиката. Набелязаха се връзките на българистиката със славистиката, в частност с русистиката. Участниците  благодариха на организаторите за много добре организираната Международна научна конференция.   
Димитрина Лесневска

 

Top