Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 26–28 септември 2019 г.

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 26–28 септември 2019 г.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 «75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯВ ПОЛЗА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО»     
26–28 септември 2019 г.
МДУ «Фредерик Жолио-Кюри»
к. к. «Св. св. Константин и Елена»
г. Варна, България

От 26 до 28 септември 2019 г. в Международния дом на учените «Фредерик Жолио- Кюри», к.к. «Св. св. Константин и Елена», Варна, се състоя Национална научна конференция «75 години Съюз на учените в България – в полза на науката и образованието» с  Организационен комитет на конференциятаПочетен председател: акад. Дамян Дамянов; Председател: проф. Диана Петкова Членове: проф. Атанас Кирилов, доц. Димитър Ташков, проф. Иван Кралов, проф. Пламена Йовчевска, проф. Стефка Чанкова; Научен комитет: акад. Ангел Попов, проф. Атанас Кирилов, проф. Диана Петкова, проф. Иван Кралов, чл.-кор. Николай Витанов, проф. Пламена Йовчевска и Технически секретари: Иванка Начева, ас. Михаела Михайлова, Пенка Лазарова, Румяна Георгиева. Програмата на Конференцията включва 71 доклада и 24 постера, разпределени в секции по следните научни направления: природни, медицински,обществени, хуманитарни, технически и аграрни науки.
Откриването на Конференцията се състоя на 26 септември в Зала 1 на МДУ, като водещ на официалната сесия бе проф. Иван Кралов.  Конференцията беше открита от Председателя на СУБ  – проф. Диана Петкова. Тя разказа за историята на създаване на Съюза на учените в България, началото на който датира от 30.10.1944 г., като подчерта приносите за развитие на Съюза на акад. Асен Хаджиолов, проф. Георги Павлов, акад. Кирил Братанов, акад. Любомир Илиев, чл.кор. Александър Янков, проф. Иван Матев, акад. Дамян Дамянов.  Акад. проф. д-р Дамян Дамянов е изтъкнат български лекар-хирург, който е Председател на СУБ от 1998 до 2015 г. Беше прочетен поздравителен адрес от името на Президента на България Румен Радев. Официални лица поднесоха приветствия, бяха прочетени официални адреси от различни университети.
Голям интерес предизвика пленарният доклад  на акад. Дамян Дамянов «75 години Съюз на учените. А след това?». В своя доклад акад. Дамянов подчерта, че СУБ има бъдеще като неправителствена организация «докато има учени, университети и висши училища, академии и научни организации в страната». В доклада се изтъкна необходимостта интелигенцията, в частност учените, да намерят своето място в обществения живот, държавното управление и политиката «за ново възраждане на нацията и държавата».
На 27 и 28 септември се проведоха заседания в секциите по научни направления. Във фоайето на МДУ се състоя постерна сесия, в която бяха презентирани 24 доклада, посветени на актуални проблеми от областта на различните научни направления. Секция «Обществени науки» бе открита от младата участничка в Конференцията Михаела Михайлова, която прочете доклада «Развитие на кръгова икономика и биоикономика в България». Докладът породи оживена дискусия. От гледна точка на съвременната еколингводидактика целесъобразни са учебни текстове именно от областта на кръговата икономика и биоикономика за анализ и превод при чуждоезиковото обучение. Екологичният подход при междукултурното чуждоезиково обучение е ключов за Европейската езикова политика. Интерес предизвика докладът на Димитър Ташков, посветен на създаването и развитието на секция «Сигурност и отбрана» към СУБ. Новият подход за изследване на молекулния механизъм на болестите, представен в доклада на Борис Тенчов, Румяна Койнова «Микрокалориметрия на белтъци – нов подход  за изследване на молекулния механизъм на молекулния механизъм на болестите» предизвика интересна дискусия.
Докладът на Димитрина Лесневская, Ян Лесневски «Прагмалингвистически особености на епистоларния дискурс (върху материал от българската и руската търговска кореспонденция» насочи вниманието на аудиторията към проблемите на образованието и състоянието на българския език в настоящата епоха на глобализацията. Въпросът за приемане на Закон за българския език бе повдигнат от гл.ас. инж. Огнян Жеков.  Идеята за такъв закон принадлежи на писателя Николай Хайтов, който през 1994 г., като председател на Съюза на българските писатели, внася в 36-то Народно събрание (1991 – 1995 г.) законопроект за българския език.   «Закон за съхранение, чистотата при употреба и развитие на българския език» все още не е приет.
При закриването на Конференцията проф. Диана Петкова обобщи проведената работа по секции. Бяха връчени грамоти за най-добър постер. Състоя се номиниране на доклади на млади учени за отпечатване в списание «Наука». Юбилейната национална научна конференция на СУБ, 26 – 28 септември 2019 г.,  успешно изпълни своето предназначение и цели – бяха представени нови подходи и постижения в различни области на науката и образованието, създаващи многопосочни междудисциплинарни връзки между отделните науки и образованието.           

  

Top