Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > Представяне на «Речник на народната духовна култура на българите» в БАН, София 2018

Представяне на «Речник на народната духовна култура на българите» в БАН, София 2018

На 27 юни 2018 г. в Големия салон на БАН, София, се състоя представянето на «Речник на народната духовна култура на българите». Книгата бе представена от Лорета Пушкарова – директор на издателство «Наука и изкуство», чл.-кор. проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев, проф. Мария Китанова, доц. Палмира Легурска и проф. Анатол Анчев. Първа взе думата Лорета Пушкарова, която благодари на авторите за създаването на единствения в България по рода си енциклопедичен и тълковен речник на термините дефиниращи българската духовна култура. Тя благодари също така и на програма «Култура» на Столичната община, която е финансирала този лексикографски проект.
След това думата бе дадена на чл.-кор. проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев, който разказа за процеса на работа по съставянето на речника от авторите от секция «Етнолингвистика» към ИБЕ като подчерта, че речникът има характер на тезаурус и покрива цялата етническа територия на България. Авторите на речника го определят като пръв енциклопедичен речник на българската култура, нов тип речник, който има диалектен, тълковно-функционален, енциклопедичен и етнолингвистичен характер. Той е съставен въз основа на най-новите постижения на етнолигвистиката, като лексикографирането е по нов теоретичен модел. Според Т. Бояджиев речниковите статии са новаторски. Това е нов лексикографски жанр и представлява база за изследователска работа на бъдещите изследвания на народната етимология. Отлично впечатление прави компетентността на авторите по систематизирането и обработката на термините.
След изказването на проф. Бояджиев думата взе проф. Мария Китанова, която разказа за структурата и съдържанието на речника, подробно се спря на структурата на речниковата статия, като даде примери, посочи как е представена етноложката информация.
След това, проф. Анатол Анчев от Института за етнология и фолклористика с Етнографски  музей – (ИЕФЕМ) БАН съпостави труда с други подобни речници, като руския речник «Славянские древности: Этнолингвистический словарь» (1995—2012). Към характерните признаци на речника, той подчерта интердисциплинарната му насоченост.
Доц. Палмира Легурска прочете рецензия на на речника на проф. Димитър Веселинов. Обобщаващи думи за дадения труд бяха изказани от един от авторите – доц. Неда Мутафчиева.
В речника са представени над 5000 термини, като със синонимите думите стават около 20 000. Речникът може да послужи като бъдеща основа за съпоставяне и сравнение с балканските и славянските култури, с вече готова типология на универсалиите за междуезиковите еквиваленти. Мисията на труда е съхраняване на българската народна памет и традициите на българския народ.
Последваха въпроси от публиката и отговори от авторите. Аудиторията радушно прие новия труд, като пожела на авторите бъдещи успехи.
Барболова З., Симеонова М., Китанова М., Мутафчиева Н., Легурска П. Речник на народната духовна култура на българите. Първо издание, БАН, ИБЕ. – София: Наука и изкуство, 2018. – 504 с.

 

Top