Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > Представяне на «Речник на народната духовна култура на българите» в БАН, София 2018

Представяне на «Речник на народната духовна култура на българите» в БАН, София 2018

На 27 юни 2018 г. в Големия салон на БАН, София, се състоя представянето на «Речник на народната духовна култура на българите». Книгата бе представена от Лорета Пушкарова – директор на издателство «Наука и изкуство», чл.-кор. проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев, проф. Мария Китанова, доц. Палмира Легурска и проф. Анатол Анчев. Първа взе думата Лорета Пушкарова, която благодари на авторите за създаването на единствения в България по рода си енциклопедичен и тълковен речник на термините дефиниращи българската духовна култура. Тя благодари също така и на програма «Култура» на Столичната община, която е финансирала този лексикографски проект.
След това думата бе дадена на чл.-кор. проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев, който разказа за процеса на работа по съставянето на речника от авторите от секция «Етнолингвистика» към ИБЕ като подчерта, че речникът има характер на тезаурус и покрива цялата етническа територия на България. Авторите на речника го определят като пръв енциклопедичен речник на българската култура, нов тип речник, който има диалектен, тълковно-функционален, енциклопедичен и етнолингвистичен характер. Той е съставен въз основа на най-новите постижения на етнолигвистиката, като лексикографирането е по нов теоретичен модел. Според Т. Бояджиев речниковите статии са новаторски. Това е нов лексикографски жанр и представлява база за изследователска работа на бъдещите изследвания на народната етимология. Отлично впечатление прави компетентността на авторите по систематизирането и обработката на термините.
След изказването на проф. Бояджиев думата взе проф. Мария Китанова, която разказа за структурата и съдържанието на речника, подробно се спря на структурата на речниковата статия, като даде примери, посочи как е представена етноложката информация.
След това, проф. Анатол Анчев от Института за етнология и фолклористика с Етнографски  музей – (ИЕФЕМ) БАН съпостави труда с други подобни речници, като руския речник «Славянские древности: Этнолингвистический словарь» (1995—2012). Към характерните признаци на речника, той подчерта интердисциплинарната му насоченост.
Доц. Палмира Легурска прочете рецензия на на речника на проф. Димитър Веселинов. Обобщаващи думи за дадения труд бяха изказани от един от авторите – доц. Неда Мутафчиева.
В речника са представени над 5000 термини, като със синонимите думите стават около 20 000. Речникът може да послужи като бъдеща основа за съпоставяне и сравнение с балканските и славянските култури, с вече готова типология на универсалиите за междуезиковите еквиваленти. Мисията на труда е съхраняване на българската народна памет и традициите на българския народ.
Последваха въпроси от публиката и отговори от авторите. Аудиторията радушно прие новия труд, като пожела на авторите бъдещи успехи.
Барболова З., Симеонова М., Китанова М., Мутафчиева Н., Легурска П. Речник на народната духовна култура на българите. Първо издание, БАН, ИБЕ. – София: Наука и изкуство, 2018. – 504 с.

 

Читайте дальше

НАГРАДИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – ФОНД „АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ“ ЗА 2018 Г., ИБЕ БАН, СОФИЯ На 18 февруари 2019 г. в Големия салон на БАН се проведе тържественото връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев” за 2018 г. Събитието се организира от Института за български език към БАН и Националния дарителски фонд „13 века България”. Тези награди са учредени в изпълнение на завещ...
57-ОЕ СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ, БЕЛГРАД, 2019 Ключевые слова: симпозиум, слависты, Сербия, славянские языки, славистика, стилистика, когнитивная лингвистика, фразеология, культурный концепт, терминология, литературоведение, перевод, лингводидактика, эколингводидактика   С 4 по 5 февраля 2019 г. на Филологическом факультете Белградского у...
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПОГЛЕД КЪМ СЛАВЯНСКАТА АКСИОЛОГИЯ“– ИБЕ БАН, СОФИЯ, 21-22 ноември 2018 На 21 и 22 ноември 2018 г. в Института за български език към БАН, София, се проведе интересно научно събитие. Това бе Кръглата маса на тема „Поглед към славянската аксиология”. Тази кръгла маса е част от научната програма на проекта „Езикова и етнокултурна динамика на традиционните и нетрадиционните...
ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018 В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, 8 – 10 ноември 2018 г. От 8 до 10 ноември в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” се проведе Международна юбилейна научна конференция „Паисиеви четения 2018”. Конференцията бе организирана от Филологическия факултет и бе посветена на 45-годишнината от изучаването на филологии в университета. Конференцията бе впечат...
Международна научна конференция “Българистиката по света. Филологията у дома”, Благоевград, 26-27 октомври 2018 г.... На 26 – 27 октомври 2018 г. в Благоевград бе проведена Международната научна конференция «Българистиката по света, филологията у дома», организирана от Югозападния Университет «Неофит Рилски». В конференцията взеха участие 90 специалиста от България, Белгия, Гърция, Италия, Полша, Словакия и Чехия. ...
ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ – «Русистика в современном мире», Велико-Тырново, Болгария, 11 – 14 октября 2018 г.... С 11-ого по 14-ое октября 2018 г. в Великотырновском университете им. Св. Кирилла и Мефодия состоялся XII Международный симпозиум, посвященный 55-летию кафедры русистики Великотырновского университета (ВТУ). Симпозиум проводился при поддержке МАПРЯЛ, Общества русистов Болгарии, Министерства образова...
40-ГОДИШНИНА НА КАТЕДРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2018 От 27 до 29 септември 2018 г. в Шуменския университет «Епископ Константин Преславски» се проведе Юбилейна конференция «Българският език – история, настояще, бъдеще», посветена на 40-годишнината на Катедрата по български език. Около 80 специалиста от 9 страни (България, Австрия, Беларус, Норвегия, По...
XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СЛАВИСТОВ – БЕЛГРАД, СЕРБИЯ, 2018 С 20 по 27 августа 2018 г. на Филологическом факультете Белградского университета состоялся XVI Международный конгресс славистов. Организаторами конгресса являлись Международный комитет славистов, Союз славистических обществ Сербии, Филологический факультет Белградского университета и Сербская акад...
Top