Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > Международна научна конференция “Българистиката по света. Филологията у дома”, Благоевград, 26-27 октомври 2018 г.

Международна научна конференция “Българистиката по света. Филологията у дома”, Благоевград, 26-27 октомври 2018 г.

На 26 – 27 октомври 2018 г. в Благоевград бе проведена Международната научна конференция «Българистиката по света, филологията у дома», организирана от Югозападния Университет «Неофит Рилски». В конференцията взеха участие 90 специалиста от България, Белгия, Гърция, Италия, Полша, Словакия и Чехия. Задочното участие бе представено от  11 доклада от България, Китай, Словакия, Сърбия и Украйна.
На 26 октомври след тържественото откриване в Заседателната дала на ЮЗУ «Неофит Рилски» бяха зачетени пленарните доклади на М. Добрикова (Братиславски Университет «Ян Амос Коменски»), М. Данова (СУ «Кл. Охридски») и Р. Детрез (Университет в Гент – Белгия). Пленарният доклад на М. Добрикова бе посветен на българистиката в Братиславския Университет, М. Данова в своя пленарен доклад разгледа характерните осоебности на съвременната филология, Р. Детрез запозна аудиторията с приноса към (старо)българистиката на холандския езиковед и славист Николас ван Вейк.
След пленарната сесия започнаха заседанията на следните панели: «Преподаването на български език и култура зад граница», «Филологията в европейския културен обмен»,«Българският език в мултикултурна среда – политики, парадигми, методики», «Филологията у дома: предизвикателствата днес».

Работата на панела «Преподаването на български език и култура зад граница» започна със заседание с водещ Е.Крейчова, в което взеха участие: Е. Крейчова, П. Крейчи от Масариковия Университет от Бърно, които запознаха аудиторията с българистиката в Бърно; К. Рикев (видео) разгледа историята на академичното изучаване на балканските литератури в Университета «Мария Кюри-Склодовска» в Люблин; М. Младенова от ЮЗУ «Неофит Рилски» представи българистиката в Централна Европа, Н. Аретов (ИЛ–БАН) коментира новата българска литераутра отвъд Калотина; Т. Стоянова разказа за българистиката в Университета на Македония в Солун; Д. Иванова от СУ «К. Охридски» представи «двете първи дами на словашката българистика» – Мария Добрикова и Мария Кошкова.  В следващото поднаправление «Литературознание» с водещ М. Панайотова бяха изслушани докладите на С. Георгиева, М. Костова-Панайотова и П. Филипов/ Д. Гергинов –  ЮЗУ «Неофит Рилски». С. Георгиева говори за класическата филология в България, М. Панайотова представи доклада си «Приоритетите на приоритета», а П. Филипов разгледа «несвободния» XIX век на руската литература. В рамките на поднаправлението «Езикознание» с водещ А. Стоилов доклади изнесоха Й. Тишева, М. Йорданова/ Д. Веселинов, К.Алексова – СУ «К. Охридски», С. Коева (ИБЕ – БАН), А. Стоилов ( ЮЗУ «Неофит Рилски»). Докладите на Й. Тишева и С. Коева бяха посветени на проблемите на българския синтаксис; К. Алексова представи анкетно проучване на косвените евиденциали и степените на достоверност в български език; Д. Веселинов запозна аудиторията с етнофразеологизмите в български език с корена турк-;  А. Стоянов коментира правописните реформи от 1945 г. и тяхната политическа цел.

В работата на панела «Филологията в европейския кулутурен обмeн» с водеща Б. Илиева бе представен интересният доклад  за мисионерското дело на Св. Методий от К. Нихоритис (Университет на Македония, Солун) и др. ; в рамките на панела  «Българският език в мултикултурна среда – политики, парадигми, методики»  К. Исса  (УАСГ) запозна аудиторията с «отродяването» на българските емигранти от Австрия до Австралия и др. Панелът «Филологията у дома: предизвикателствата днес» с водещ Е. Николова бе представен с докладите на М. Джонова (СУ «К. Охридски») относно въпросите на българската граматика, С Арсениев (УНСС) за новаторството на Кира Пехливанова в методиката на преподаване на руски език и др.
На 26 октомври беше проведена Кръгла маса «Българските лекторати: проблеми и перспективи» с водещ г-жа Деница Сачева – МОН.  По-късно бе проведено  представяне на изданията на Филологическия факултет на ЮЗУ «Неофит Рилски» – реферираните списания  «Езиков свят» и «Балканистичен форум». Вечерта, на 26 октомври, се състоя коктейл за участиниците в конференцията.
На 27 октомври  в рамките на панела «Преподаването на български език и култура зад граница» с водещ С. Стоянов бяха изслушани докладите на К. Симеонова (ИБЕ – БАН); С. Стоянов,  М. Огнянов – ЮЗУ «Неофит Рилски» и др. Докладът на К. Симеонова бе посветен на българистиката в съвременна Русия. Продължи работата в   панела  «Филологията в европейския културен обмен» с водещ Т. Фед  (НБУ), която запозна аудиторията с проекта на НБУ «Българистика в Московския държавен лингвистичен университет». В панела «История на филологическата наука» с водещи П. Петков, Л. Ненова    се представиха с доклади П. Петков (СУ «Кл. Охридски»), М. Абаджиева  и В. Стойкова – ИБЕ – БАН, Д. Лесневска (УНСС), Н. Ивова (ЮЗУ «Неофит Рилски»). Д. Лесневска запозна аудиторията с постиженията и перспективите на българската славистична компаративистика върху материали от Международните сивпозиуми под егидата на МАПРЯЛ, провеждани във Великотърновския университет «Св.Св. Кирил и Методий», Н. Ивова направи преглед на езиковедските търсения на Христо Поп Стоилов.
На официалното закриване на конференциата се отчетоха резултатите от проведената конференция. Бе направен обстоен преглед на състоянието на българистиката у нас и в чужбина, бяха обсъдени актуални проблеми в областта на езикознанието, литературознанието, културологията и социолингвистиката. Набелязаха се връзките на българистиката със славистиката, в частност с русистиката. Участниците  благодариха на организаторите за много добре организираната Международна научна конференция.   
Димитрина Лесневска

 

Читайте дальше

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИБЕ БАН 14 – 15 МАЙ 2019 СОФИЯ БАН На 14 – 15 май 2019 г. в зала «Проф. Марин Дринов» на БАН се състоя Международната годишна конференция на Института за български език «Проф. Любомир Андрейчин», посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. В конференцията взеха участие 120 учени от България, Европ...
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ», 10 МАЯ 2019 Г., UNIDO, ВЕНА, АВСТРИЯ 10 мая в Международном центре ООН в Вене (United Nations Industrial Development Organization) был проведен Круглый стол на тему «Русский язык как глобальный», в котором приняли участие преподаватели из 13 стран: Австрии, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Израиля, Италии, Кыргызстана, Ливана,...
XIV КОНГРЕСС МАПРЯЛ «РУССКОЕ СЛОВО В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ», 29 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2019 ГОДА, Г. НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН Трегубова Лидия Семеновна кандидат педагогических наук, доцент Московский городской педагогический университет Россия, г. Москва e-mail: tregubova.l@mail.ru   С 29 апреля по 3 мая 2019 года в столице Казахстана Нур-Султане состоялся XIV Конгресс Международной ассоциации преподавател...
НАГРАДИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – ФОНД „АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ“ ЗА 2018 Г., ИБЕ БАН, СОФИЯ На 18 февруари 2019 г. в Големия салон на БАН се проведе тържественото връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев” за 2018 г. Събитието се организира от Института за български език към БАН и Националния дарителски фонд „13 века България”. Тези награди са учредени в изпълнение на завещ...
57-ОЕ СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ, БЕЛГРАД, 2019 Ключевые слова: симпозиум, слависты, Сербия, славянские языки, славистика, стилистика, когнитивная лингвистика, фразеология, культурный концепт, терминология, литературоведение, перевод, лингводидактика, эколингводидактика   С 4 по 5 февраля 2019 г. на Филологическом факультете Белградского у...
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПОГЛЕД КЪМ СЛАВЯНСКАТА АКСИОЛОГИЯ“– ИБЕ БАН, СОФИЯ, 21-22 ноември 2018 На 21 и 22 ноември 2018 г. в Института за български език към БАН, София, се проведе интересно научно събитие. Това бе Кръглата маса на тема „Поглед към славянската аксиология”. Тази кръгла маса е част от научната програма на проекта „Езикова и етнокултурна динамика на традиционните и нетрадиционните...
ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018 В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, 8 – 10 ноември 2018 г. От 8 до 10 ноември в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” се проведе Международна юбилейна научна конференция „Паисиеви четения 2018”. Конференцията бе организирана от Филологическия факултет и бе посветена на 45-годишнината от изучаването на филологии в университета. Конференцията бе впечат...
ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ – «Русистика в современном мире», Велико-Тырново, Болгария, 11 – 14 октября 2018 г.... С 11-ого по 14-ое октября 2018 г. в Великотырновском университете им. Св. Кирилла и Мефодия состоялся XII Международный симпозиум, посвященный 55-летию кафедры русистики Великотырновского университета (ВТУ). Симпозиум проводился при поддержке МАПРЯЛ, Общества русистов Болгарии, Министерства образова...
Top