Концепция журнала

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ
«РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ»
 
«Русистика без граници» e електронно международно научно рецензирано списание. Излиза периодично на всеки 3 месеца – 4 книжки годишно. Списанието е поместено на сайта http://www.rusistikabg.com.
Списанието обхваща широк кръг от теми и  проблеми на световната русистика като съставна част на славистиката. В списанието се публикуват оригинални статии, посветени на различни лингвистични, лингводидактични  и стилистични научни школи, материали в областта на компаративистиката, текста и превода, представят се актуални литературоведски проблеми, разработки по културология и лингвокултурология, а така също рецензии и обзори на нова филологическа литература, хроника на събития и мероприятия на университети, катедри и училища, свързани с изучаването и обучението по руски език , юбилеи на изтъкнати русисти.
Списанието публикува статии на руски и български езици.
Основни цели на списанието са укрепването и развитието на международното сътрудничество в областта на многонационалната русистика, поддържане и разпространение на руски език и руската култура.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦ»
 
«Русистика без границ» является электронным международным научным рецензируемым журналом. Выходит 4 раза в год. Журнал размещен на сайте http://www.rusistikabg.com.
Журнал охватывает широкий круг тем и проблем мировой русистики как составной части славистики. В журнале публикуются оригинальные статьи, посвященные различным лингвистическим, лингводидактическим и стилистическим научным школам, сопоставительные исследования, разработки в области текстологии, переводоведения, культурологии и лингвокультурологии, обсуждаются актуальные литературоведческие проблемы. В журнале представлены также рецензии и обзоры новой филологической литературы, хроника событий и мероприятий университетов, кафедр и школ, связанных с изучением и преподаванием  русского языка, юбилеи выдающихся ученых-русистов.
Материалы публикуются на русском и болгарском языках.
Основными целями журнала являются укрепление и расширение международного сотрудничества в области многонациональной русистики, поддержание и распространение русского языка и русской культуры.    

РУБРИКИ:

ОТ РЕДАКТОРА
ЛИНГВИСТИКА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА
ТРИБУНА МОЛОДЫХ
РЕЦЕНЗИИ
ХРОНИКА
ЮБИЛЕИ
IN MEMORIAM
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

 

 

 

                                                                                  

Top